Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Đông Anh khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2018
Ngày đăng 11/06/2018 | 02:55

Sáng 11/6, Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Đông Anh đã khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2018.

 

 

      Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 đảng viên mới kết nạp đến từ 19 Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy Đông Anh, trong thời gian 7 ngày của khóa học, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHXN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên sễ viết bài thu hoạch.

 

 

     Thông qua khóa học, nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của một người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được công nhận là đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

 

Thanh Hoa & Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh