Quy hoạch phát triển KT-XH

Quyết định phân bổ các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp huyện cho các xã, thị trấn
Ngày đăng 02/10/2017 | 10:52  | View count: 339

Quyết định phân bổ các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp huyện cho các xã, thị trấn

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Đông Anh; UBND huyện Đông Anh ra Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc  phân bổ các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2011-2015 ) cấp huyện cho các xã, thị trấn. Chi tiết Quyết định tại tệp đính kém bên dưới:

Tệp đính kèm: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 

                                                                                                                                                                             Biên tập: Thế Vĩnh