Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.39655784

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI BỐI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Ngày đăng 27/06/2018 | 03:29

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng nhân dân xã đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã đảm bảo đúng theo luật định. Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động của hai Ban Hội đồng nhân dân xã.

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân xã và hai Ban Hội đồng nhân dân xã đổi mới về phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân xã khóa XX đảm bảo đúng luật định. 

Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 26/12/2017 của Hội đồng nhân dân thị xã về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, hai Ban Hội đồng nhân dân xã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra, đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề theo lĩnh vực được phân công, cụ thể: 

Tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với Ủy ban nhân dân xã về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khóa XX. Đồng thời, để có cơ sở thực tế phục vụ cho nội dung giám sát, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức 04 cuộc khảo sát các kiến nghị của cử tri có tính bức xúc như: Công tác vệ sinh môi trường khu vực dốc Đê đường Quốc lộ 23; tình trạng đổ xương trâu, bò sau nhà máy xử lý nước thải; giải quyết ý kiến cử tri về giải quyết tranh chấp đoạn đường vào và xây cổng Nhà văn hóa thôn Yên Hà. Tình trạng xe ô tô quá tải đi qua đường Hải Bối gây hư hỏng đường và nguy hiểm cho người và các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Qua kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri cho thấy, với trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước địa phương, Ủy ban nhân dân xã đã xem xét, giải quyết, trả lời đạt trên 80%, các ý kiến còn đang xem xét giải quyết chủ yếu vượt quá nguồn lực và thẩm quyền của địa phương, trong đó có những kiến nghị thực hiện giải quyết trong thời gian ngắn giữa hai kỳ họp, nên chưa thể giải quyết dứt điểm. Qua giám sát, đã kiến nghị Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục giải quyết những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân xã tổ chức 03 cuộc khảo sát về công tác triển khai sản xuất vụ xuân 2018 của 03 HTXDVTH trên địa bàn xã. Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân xã tổ chức 02 cuộc giám sát với 02 nội dung về việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở trên địa bàn xã. Qua giám sát, hai Ban Hội đồng nhân dân xã đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã tổ chức thẩm tra 03 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân xã khóa XX gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2018. Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2017; Nghị quyết phê duyệt chủ trương triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư đô thị trên địa bàn xã Hải Bối. 

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, được Thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại các thôn, khu dân cư, chủ động trong xây dựng kế hoạch, chương trình, đề cương tiếp xúc cử tri theo luật định. Sau kỳ họp thứ 5, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo về kết quả kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của cử tri. HĐND xã tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 kỳ họp bất thường nhằm kiện toàn công tác cán bộ đối với chức danh PCT UBND xã. Bên cạnh đó, tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7. Tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa XX theo quy định. 

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân xã chú trọng tổ chức thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, đã ban hành Nghị quyết về Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tiếp 01 lượt công dân đến phản ánh về ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu dự kỳ họp thứ 7 HĐND xã về công tác xã hội hóa giáo dục. Qua xem xét, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã chuyển ý kiến, kiến nghị của công dân đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Hoạt động của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã và đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ theo luật định. Các Tổ đại biểu đã họp đánh giá kết quả hoạt động của tổ trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phân công đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tham luận trực tiếp tại kỳ họp thứ 5 và thứ 7 HĐND xã khóa XX. Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 7 và tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân xã theo đúng quy định; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổ theo nhiệm vụ đề ra. Hầu hết đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, thường xuyên liên hệ với cử tri, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Nhìn chung, hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng theo luật định. Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã và hai Ban Hội đồng nhân dân xã đã bám sát nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về Chương trình giám sát năm 2018; phương thức giám sát được đổi mới, chú trọng giám sát việc giải quyết vụ việc cụ thể đối với cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, hai Ban Hội đồng nhân dân xã sau giám sát được thông báo tới cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy định; phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh