Xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển Nông nghiệp chất lượng cao, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn huyện Đông Anh 2017
Ngày đăng 11/10/2017 | 02:25  | View count: 352

Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển Nông nghiệp chất lượng cao, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn huyện Đông Anh 2017

Căn cứ Chương trình số 02-CT/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội ; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Chương trình số 02-CT/HU ngày 01/12/2015 của Huyện ủy Đông Anh; Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Đông Anh về "phát triển Nông nghiệp chất lượng cao, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoan 2016 - 2020"; UBND huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2017.

Chi tiết bản Kế hoạch:  Kế hoạch số 89