AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng
Ngày đăng 28/03/2021 | 18:16

Trong 2 ngày 27, 28/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Huyện theo hình thức trực tuyến, kết nối đường truyền từ Hội nghị trực tuyến Toàn quốc của Ban Bí thư.

      Dự hội nghị đại điểm cầu Hội trường Huyện ủy – UBND Huyện có đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Linh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đảng viên 2 cơ quan Huyện ủy, UBND Huyện. Dự tại điểm cầu các xã, thị trấn, chi, Đảng bộ trực thuộc có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Bí thư chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, Đảng bộ trên toàn Huyện.

      Được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng, phát triển Đất nước, bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới. Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được truyền tới trên 300 điểm cầu truyền hình trên cả nước với sự tham gia của gần 1 triệu  Đảng viên trong toàn quốc. Tại huyện Đông Anh, từ Huyện đến Cơ sở và các Đảng bộ trực thuộc đã đươc học tập trực tuyến với sự  tham dự của tổng số 2/3 Đảng viên trong toàn Huyện.

 

 

 

      Tại Hội nghị, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Huyện đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Quán triệt những nội dung trong 5 chuyên đề bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về An ninh Quốc gia.

 

      Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ  XIII của Ban Bí thư, đồng chí Lê Trung Kiên - TUV - Bí thư Huyện uỷ Đông Anh đã quán triệt và chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trong toàn Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyế Đại hội Đảng lần thứ XIII tới toàn thể đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các Chi, Đảng bộ xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

      Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng để góp phần đưa Đất nước ta ngày càng phát triển bền vững. 

Thực hiện: Vũ Quyên – Việt Quang – Thế Vĩnh – Hồng Sinh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh