ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Đông Anh
Ngày đăng 21/06/2019 | 17:30  | View count: 898

Ngày 10/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 438/UBND-TCKH về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 10/9/2018 của UBND Huyện

Chi tiết nội dung Hướng dẫn số 10, các biểu mẫu liên quan và điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn số 10 đính kèm bên dưới:

Các biểu mẫu của Hướng dẫn số 10

-   Nội dung sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 10