LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC PHÒNG BAN

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài chính Kế hoạch
Publish date 19/09/2018 | 14:10  | View count: 1964

3 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài chính Kế hoạch

1. Đăng ký kinh doanh

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ngừn, tam ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

2. Kế hoạch đầu tư

Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư

Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư ( đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn ( giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

Thẩm đinh, trình phê duyệt dự án đầu tư

Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư

Thẩm định, trình phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình

Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh  BC KTKT

Thẩm định trình phê duyệt ( hoặc điều chỉnh ) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư ( xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa)

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án ( xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa)

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện đầu tư ( đối với gói thầu không quá 500 triệu)

dThẩm định, trình phê duyệt kết quả giai đoạn thực hiện đầu tư ( đối với gói thầu XL, TV, MS hàng hóa có giá trên 500 triệu)

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện ( đối với gói thầu XL,TV và MS hàng hóa)

3. Mảng quản lý giá

Đăng ký giá của các DN thuộc phạm vi UBND cấp huyện

Kê khai giá của các DN thuộc phạm vi UBND cấp huyện

Các văn bản liên quan