LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC PHÒNG BAN

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Kinh tế
Publish date 20/09/2018 | 09:38  | View count: 1116

22 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Kinh tế

1. Cấp giấy phép bán lẻ rượu

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 01

2. Cấp gia hạn giấy phép bán lẻ rượu

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 02

3. Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đíc kinh doanh

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 03

4. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 04

5. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 05

6. Cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 06

7. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán thuốc lá

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 07

8. Cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 08

9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 09

10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ (trường hợp bị mất, rách, thất lạc

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 10

11. Thủ tục ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 11

12. Kiểm tra và xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 12

13. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 13

14. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 14

15. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 15

16. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 16

17. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 17

18. Kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 18

19. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 19

20. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản( trường hợp mất, thất lạc, hỏng)

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 20

21. Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 21

22. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

- Biểu mẫu kèm theo:  Biểu mẫu 22