LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC PHÒNG BAN

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Publish date 20/09/2018 | 11:28  | View count: 2114

59 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 59 thủ tục hành chính theo ISO, chi tiết  từng thủ tục trong danh mục TTHC 2018. Với mỗi thủ tục hành chính trong danh mục TTHC 2018 tương ứng với mỗi quy trình bên dưới:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2018

1. Quy trình 1

2.  Quy trình 2

3.  Quy trình 3

4.  Quy trình 4

5.  Quy trình 5

6.  Quy trình 6

7.  Quy trình 7

8.  Quy trình 8

9.  Quy trình 9

10.  Quy trình 10

11.  Quy trình 11

12.  Quy trình 12

13.  Quy trình 13

14.  Quy trình 14

15.  Quy trình 15

16.  Quy trình 16

17.  Quy trình 17

18.  Quy trình 18

19.  Quy trình 19

20.  Quy trình 22

21.  Quy trình 21

22.  Quy trình 22

23.  Quy trình 23

24.  Quy trình 24

25.  Quy trình 25

26. Quy trình 26  

27.  Quy trình 27

28.  Quy trình 28

29.  Quy trình 29

30.  Quy trình 30

 

 

Tiếp tục cập nhật........