QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, Hà Nội
Publish date 05/08/2019 | 15:25  | View count: 432

Ngày 05/8/2019, Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu ban hành Thông báo số 45/TB-ĐGLC về thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 thửa đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 45 và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 45/TB-ĐGLC