Đấu thầu mua sắm công

Thông báo kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình xây dựng cơ quan điện tử huyện Đông Anh năm 2014
Publish date 12/11/2014 | 09:40  | View count: 2495

Ngày 06 tháng 11 năm 2014, UBND huyện Đông Anh ra Thông báo kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình xây dựng cơ quan điện tử huyện Đông Anh năm 2014.

     Chi tiết thông báo kết quả các gói thầu tại tệp đính kèm:

 -   Gói thầu số 1

 -   Gói thầu số 2

 -   Gói thầu số 3

 -   Gói thầu số 4

 -   Gói thầu số 5

 -   Gói thầu số 6