THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Báo cáo ĐH nhiệm kỳ, ĐH bất thường Hội cấp huyện UBND Huyện
2 cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 1 UBND Huyện
3 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 2 UBND Huyện
4 Cấp bản sao từ sổ gốc 1 UBND Huyện
5 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất 2 UBND Huyện
6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 2 UBND Huyện
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 UBND Huyện
9 Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố 2 UBND Huyện
10 Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông 2 UBND Huyện
11 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa 2 UBND Huyện
12 Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình 2 UBND Huyện
13 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3 UBND Huyện
14 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố) 2 UBND Huyện
15 Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 UBND Huyện
16 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn 3 UBND Huyện
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 UBND Huyện
18 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
19 Cấp lại giấy phép xây dựng 2 UBND Huyện
20 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke 2 UBND Huyện