THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông
Type Lĩnh vực Quản lý đô thi
Level 2
Implementation order

Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bước 3: Bộ phận TN& TKQ chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị, cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý theo phân công

Bước 4: Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản hoặc qua điện thoại để công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Bước 5: Dự thảo Giấy phép trình Trưởng Phòng QLĐT xem xét

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyển lại hồ sơ cho chuyên viên thẩm định lại hồ sơ

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt

Bước 6: Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

Bước 7: Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và chuyể trả kết quả về bộ phận TN&TKQ

Lưu hồ sơ theo dõi 

Bước 8: Trả kết quả cho công dân

Implementation methods Nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ TTHC huyện
Documents

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu)

2. Giấy cam kết không làm ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường, cảnh quan đô thị.

3. Bản vẽ thiết kế kèm theo sơ đồ vị trí

Period of settlement 20 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ)
Objects implementing administrative procedures Tổ chức, cá nhân
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Giấy phép
Fees Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông thu theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Không 
Legal basis

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quán lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quán lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ;

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Hà Nội;

- Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của UBND Thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý NN một số lĩnh vực KT-XH trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011–2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về sửa đổi, bổ sung một số điều của của quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội