THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 UBND Huyện
2 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 UBND Huyện
3 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 UBND Huyện
4 Thủ tục 7: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 2 UBND Huyện
5 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 2 UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 2 UBND xã/ thị trấn
7 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 UBND xã/ thị trấn
8 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 1 UBND Huyện
9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
10 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương, UBND cấp huyệnThông 3 UBND Huyện
11 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 UBND Huyện
12 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 2 UBND Huyện
13 Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ UBND Huyện
14 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 2 UBND xã/ thị trấn
15 Thủ tục: Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú. 2 UBND xã/ thị trấn
16 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 UBND xã/ thị trấn
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2 UBND Huyện
18 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục 1 UBND Huyện
19 Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ 2 UBND Huyện
20 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 UBND xã/ thị trấn