THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 UBND Huyện
2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
3 Giải thể trường THCS tư thục 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
4 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện 1 UBND Huyện
5 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 2 UBND Huyện
6 Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng 2 UBND Huyện
7 Trả lại tài sản 1 UBND Huyện
8 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 UBND Huyện
9 Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
10 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
11 Thẩm định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp 1 UBND Huyện
12 Thủ tục 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh 2 UBND Huyện
13 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 UBND Huyện
14 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 1 UBND Huyện
15 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách nhà nước 1 UBND Huyện
16 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 UBND Huyện
17 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2 UBND Huyện
18 Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” 2 UBND Huyện
19 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
20 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 UBND Huyện