THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Khen thưởng đột xuất 1 UBND Huyện
2 Thủ tục 26: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày. 2 UBND Huyện
3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2 UBND xã/ thị trấn
4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 2 UBND xã/ thị trấn
5 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư 1 UBND Huyện
6 Thủ tục 27: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 1 UBND Huyện
7 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân 2 UBND xã/ thị trấn
9 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 2 UBND Huyện
10 Thủ tục 28: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở 1 UBND Huyện
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 2 UBND xã/ thị trấn
13 Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần 2 UBND Huyện
14 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 2 UBND xã/ thị trấn
15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 2 UBND Huyện
16 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 3 UBND xã/ thị trấn
17 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP. 2 UBND Huyện
18 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh 2 UBND xã/ thị trấn
19 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 2 UBND Huyện
20 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 2 UBND xã/ thị trấn