THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 1 UBND Huyện
2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 1 UBND Huyện
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 1 UBND Huyện
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 1 UBND Huyện
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 1 UBND Huyện
6 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 1 UBND Huyện
7 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 1 UBND Huyện
8 chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 1 UBND Huyện
9 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 1 UBND Huyện
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 1 UBND Huyện
11 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 1 UBND Huyện
12 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp 2 UBND Huyện
13 Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện 1 UBND Huyện
14 Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) 2 UBND Huyện
15 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
16 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 2 UBND Huyện
17 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 2 UBND Huyện
18 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 1 UBND Huyện
19 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 1 UBND Huyện
20 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND xã/ thị trấn