THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 1 UBND Huyện
2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 1 UBND Huyện
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 1 UBND Huyện
4 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 3 UBND Huyện
5 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 3 UBND xã/ thị trấn
6 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp 2 UBND Huyện
7 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
8 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 3 UBND Huyện
9 Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện 1 UBND Huyện
10 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 3 UBND Huyện
11 Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) 2 UBND Huyện
12 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
13 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 2 UBND Huyện
14 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 2 UBND Huyện
15 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 1 UBND Huyện
16 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 1 UBND Huyện
17 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND xã/ thị trấn
18 Giải quyết kiến nghị về lựa chọn kết quả nhà thầu UBND xã/ thị trấn
19 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện 2 UBND Huyện
20 Giải quyết tố cáo tại cấp xã 2 UBND xã/ thị trấn