THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 2 UBND Xã
2 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. 2 UBND Xã
3 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương 2 UBND Xã
4 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần 2 UBND Xã
5 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương 2 UBND Xã
6 Tiếp nhận đăng ký người vào tu. 2 UBND Xã
7 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em 2 UBND Xã
8 Trả lại tài sản 1 UBND Xã
9 Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng 2 UBND Xã
10 Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng 2 UBND Xã
11 Xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân 2 UBND Xã
12 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích 1 UBND Huyện
13 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2 UBND Xã
14 Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích 1 UBND Xã
15 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 2 UBND Huyện
16 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa 1 UBND Xã
17 Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 UBND Huyện
18 Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 UBND Huyện
19 Xử lý đơn tại cấp huyện 1 UBND Huyện
20 Xử lý đơn tại cấp xã 1 UBND Xã