THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 2 UBND xã/ thị trấn
2 xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 2 UBND xã/ thị trấn
3 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2 UBND Huyện
4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 UBND Huyện
5 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
6 Hòa giải tranh chấp đất đai 2 UBND xã/ thị trấn
7 Tặng giấy khen gia đình văn hóa 2 UBND xã/ thị trấn
8 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 1 UBND Huyện
9 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
10 Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 2 UBND Huyện
11 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 2 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 1 UBND xã/ thị trấn
13 Thủ tục đăng ký khai sinh 3 UBND xã/ thị trấn
14 Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang. 2 UBND xã/ thị trấn
15 Thủ tục: Thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 2 UBND xã/ thị trấn
16 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 UBND Huyện
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 3 UBND Huyện
18 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
19 Giải thể trường THCS tư thục 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
20 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện 1 UBND Huyện