THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
2 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
3 đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
4 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 UBND Huyện
5 đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 UBND Huyện
6 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
7 Đăng ký khai sinh – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện) 2 UBND xã/ thị trấn
8 Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) 2 UBND xã/ thị trấn
9 Đăng ký khai thác nước dưới đất 2 UBND Huyện
10 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 UBND Huyện
11 đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 UBND Huyện
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 UBND Huyện
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 3 UBND Huyện
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 3 UBND Huyện
16 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 3 UBND Huyện
17 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế UBND Huyện
18 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3 UBND Huyện
19 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp 3 UBND Huyện
20 Đổi tên hội cấp huyện 3 UBND Huyện