THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa
Type Lĩnh vực Quản lý đô thi
Level 2
Implementation order

Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bước 3: Bộ phận TN& TKQ chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị, cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công thụ lý và chuyển cán bộ thụ lý theo phân công của trưởng phòng

Bước 4: Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản và chuyển qua bộ phận một cửa để thông tin tới công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp cần thiết gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Bước 5: Tổng hợp hồ sơ thẩm định và ý kiến của các cơ quan liên quan. Lập tờ trình, dự thảo Giấy phép trình Trưởng Phòng QLĐT xem xét

 + Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyển lại hồ sơ cho chuyên viên thẩm định lại hồ sơ

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt thông qua văn phòng HĐND-UBND

Bước 6: Lãnh đạo UBND Huyện ký giấy phép xây dựng cho cá nhân, tổ chức

Bước 7: Chuyển hồ sơ đã ký duyệt Phòng chuyên môn triển khai đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ

Bước 8: Trả kết quả cho công dân

Implementation methods Nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ TTHC huyện.
Documents

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình

2. Giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật

3. Bản vẽ hiện trảng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định và ảnh chụp (10x15cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo

4. Đối với công trình di tích lịch sử-văn hóa và danh làm, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa

5. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu tại Thông tư 15/2016/TT-BXD) kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Period of settlement

Nhà ở riêng lẻ: 15 ngày;

Công trình khác: 30 ngày làm việc; 
Objects implementing administrative procedures Tổ chức, cá nhân.
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Giấy phép
Fees Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Phù hợp với quy định của Pháp luật
Legal basis

- Luật Xây dựng 2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2012 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.