THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp lại giấy phép xây dựng
Type Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình
Level 2
Implementation order

Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bước 3: Bộ phận TN& TKQ chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị, cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công thụ lý và chuyển cán bộ thụ lý theo phân công của trưởng phòng

Bước 4: Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản hoặc qua điện thoại để công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Bước 5: Lập tờ trình, dự thảo Giấy phép trình Trưởng Phòng QLĐT xem xét

 + Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyển lại hồ sơ cho chuyên viên thẩm định lại hồ sơ

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt thông qua văn phòng HĐND-UBND

Bước 6: Lãnh đạo UBND Huyện ký giấy phép xây dựng cho cá nhân, tổ chức

Bước 7: Chuyển hồ sơ đã ký duyệt Phòng chuyên môn triển khai đóng dấu văn bản và bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ

Bước 8: Trả kết quả cho công dân

Implementation methods Nộp trực tiếp tại Bộ phận TN và TKQ TTHC huyện.
Documents

1. Đơn xin cấp lại giấy phép xây dựng 

2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát

Period of settlement 05 ngày làm việc.
Objects implementing administrative procedures  
Tổ chức, cá nhân.
Tổ chức, cá nhân.
Tổ chức, cá nhân.
Tổ chức, cá nhân.
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Giấy phép.
Fees Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures  
Phù hợp với quy định của Pháp luật.đmnádklfnkl
Phù hợp với quy định của Pháp luật.
Phù hợp với quy định của Pháp luật.
Legal basis

- Luật Xây dựng 2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2012 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.