THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng di động trên địa bàn thành phố Hà Nội
Type Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Level 2
Implementation order - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND các quận, huyện, thị xã. Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận Hồ sơ và kiểm tra tình đầy đủ của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hạn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì, xem xét đầy đủ của hồ sơ theo quy định.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Phòng Văn hóa thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã trong việc cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động.
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Phòng Văn hóa thông tin thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu, phòng Văn hóa thông tin tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, phòng Văn hóa thông tin chuẩn bị các thủ tục để thực hiện kiểm tra thực tế.
+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, phòng Văn hóa thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra thực tế tại vị trí, công trình xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động. Kết quả kiểm tra thực tế được lập thành Biên bản kiểm tra, làm căn cứ đẻ tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã trong việc cấp phép xây dựng.
+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, phòng Văn hóa thông tin có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động cho tổ chức, cá nhân.
Trường hợp từ chối, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho các tổ chức, cá nhân biết. 
Implementation methods Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND các quận, huyện, thị xã hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính * * Lưu ý: Các hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật, có thông tin liên hệ đầy đủ và hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Documents

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);
- Bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao được chứng thực hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng cột ăng ten;
- Bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:
- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;
- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ bản chính)


Các công trình cột Ăng ten được miễn giấy phép*:
- Công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Công trình cột ăng ten không cồng kềnh tại khu vực đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Công trình cột ăng ten khác thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quan định có liên quan.
* Lưu ý: Đối với các công trình cột ăng ten được miễn giấy phép xây dựng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

Period of settlement 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định
Objects implementing administrative procedures Tổ chức, cá nhân
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng di động
Fees Lệ phí cấp giấy phép xây dựng mới: 150.000 đồng/1 giấy phép.
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Phu luc 1_GP Xay dung.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures - Việc xây dựng công trình cột ăng ten phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội*. - Công trình cột ăng ten được xây dựng phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và các công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đảm bảo cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị. - Thiết kế xây dựng công trình cột ăng ten phải được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. - Cột ăng ten xây dựng trong khu vực sân bay, trong phạm vi vùng trời lân cận của sân bay có độ cao trên 45m so với mặt đất tự nhiên phải xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. - Yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten trong phạm vi 100 mét tại khu vực nội thành và 500 mét tại khu vực ngoại thành. Trường hợp xây dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng ten hiện có thì các doanh nghiệp xây dựng cột ăng ten mới phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có. *Lưu ý: Việc xây dựng cột ăng ten phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 5800/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND Thành phố; phù hợp với Kế hoạch phát triển trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông đã được UBND Thành phố, Sở Thông tin và truyền thông chấp thuận.
Legal basis - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị đính số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 của Chính phủ Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;
- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP này 8/05/2017 của Chính phủ Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
- Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
- Thông tư liên tịch 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
- Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;
- Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội".
- Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.