THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Type Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Level 2
Implementation order

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày có trách nhiệm lập và gửi danh sách đi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30 ngày có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị.

+ Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Bước 6: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận Bằng "Tổ quốc ghi công" từ Cục Người có công để chuyển đến gia đình liệt sĩ.

Implementation methods

Nộp trực tiếp

Documents

01 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị (Mu TQ1);

+ Danh sách đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" (Mu TQ2).

Period of settlement
Objects implementing administrative procedures

Người có công, thân nhân của người có công

Implementing agencies UBND xã/ thị trấn
Results of implementation of administrative procedures

Bằng "Tổ quốc ghi công"

Fees Không
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Không

Legal basis

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP , Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH .