THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Type Lĩnh vực Công thương
Level 3
Implementation order

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân. 

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi

Implementation methods

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Gửi trực tiếp;

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử.
Documents

STT

Loại giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

   

2

Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

Mẫu số 12.docx

 

3

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

   
Period of settlement 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Objects implementing administrative procedures - Thương nhân
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Fees Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Fee Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu số 12.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;
Legal basis Nghị định 87/2018/NĐ-CP