THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Type Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
Level
Implementation order

a) Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết

Implementation methods

Trực tiếp

Trực tuyến

Nộp qua bưu chính công ích

Documents

Tờ trình cho phép hoạt động trở lại

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Biên bản kiểm tra.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Period of settlement 12 Ngày làm việc
Objects implementing administrative procedures

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Implementing agencies Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
Results of implementation of administrative procedures

Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Legal basis

46/2017/NĐ-CP

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

21-04-2017

Thủ tướng Chính phủ

135/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

04-10-2018

Thủ tướng Chính phủ