THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Type Lĩnh vực đường thủy nội địa
Level 4
Implementation order
Implementation methods
Documents
Period of settlement
Objects implementing administrative procedures
Implementing agencies Phòng Quản lý đô thị
Results of implementation of administrative procedures
Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu 18.doc QT18.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis