THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Type Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc
Level 4
Implementation order
Implementation methods
Documents
Period of settlement
Objects implementing administrative procedures
Implementing agencies Phòng Quản lý đô thị
Results of implementation of administrative procedures
Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms QT24.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis