THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Type Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Level 2
Implementation order

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin về trường hợp trẻ em cần can thiệp khẩn cấp chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 3.2 về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức, cá nhân có đề nghị thực hiện TTHC

Khi phát hiện hoặc có thông tin

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

 

B2

Cán bộ, công chức Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả

Việc tiếp nhận hồ sơ và phản hồi tới tổ chức cá nhân theo các hình thức tương ứng quy định tại bước 1

Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

30 phút

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ -mẫu số 02/TT01/2018/VPCP

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ - mẫu số 03/TT01/2018/VPCP

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả - mẫu số 01/TT01/2018/VPCP

 

B3

- Bàn giao trực tiếp hồ sơ về Phòng Chuyên môn

- Lãnh đạo phòng phân công thực hiện

- Bộ phận TN&TKQ chuyển trực tiếp trong ngày làm việc

 

- Phòng chuyên môn

30 phút

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05/TT01/2018/VPCP

B4

Công chức Phòng chuyên môn có trách nhiệm thụ lý hồ sơ chuyển cho lãnh đạo Phòng kèm theo ý kiến đánh giá hồ sơ đủ điều kiện hay không đủ điều kiện và trình lịch thẩm định:

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, Phòng chuyên môn trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ – mẫu số 02 để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TN&TKQ. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 12h làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng chuyên môn phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận TN&TKQ và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần

- Đối với hồ sơ không đủ điều kiện để tiếp tục giải quyết, phòng Chuyên môn lập văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết. Trình ký chuyển về bộ phận TN&TKQ để thông báo cho công dân

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Việc phản hồi tới tổ chức, cá nhân thông qua bộ phận TN&TKQ hoặc thông tin trực tiếp tới tổ chức, cá nhân bằng các hình thức tương ứng quy định tại bước 1

- Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ Phòng chuyên môn

 

- Bộ phận TN&TKQ

120 phút

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05/TT01/2018/VPCP

 

- Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả - mẫu số 04/TT01/2018/TT-VPCP

 

- Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết/thông báo trả lại hồ sơ

B5

Hoàn thiện hồ sơ, lập phiếu trình giải quyết công việc trình lãnh đạo phòng xem xét

Cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ

30 phút

Dự thảo phiếu trình giải quyết công việc kèm theo hồ sơ được thẩm định

B6

Lãnh đạo phòng xem xét phiếu trình giải quyết công việc và hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ ký phiếu trình giải quyết công việc trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyển lại cán bộ, công chức thẩm định, nêu rõ lý do

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

180 phút

Phiếu trình giải quyết công việc

 

 

Hồ sơ đính kèm

B7

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét phiếu trình giải quyết công việc, hồ sơ

Thực hiện ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp huyện

180 phút

 Kết quả giải quyết TTHC

B8

Công chức phòng chuyên môn chuyển văn thư vào số văn bản, phát hành văn bản

Bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ

Thực hiện lưu hồ sơ theo quy định

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở

Văn thư

90 phút

Hồ sơ trình, phiếu trình giải quyết công việc

B9

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận TN&TKQ

Sau khi nhận kết quả từ phòng chuyên môn

Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06/TT01/2018/VPCP

Implementation methods Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện
Documents

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP)

x

 

 

Bản đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ (do người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã lập).

x

 

 

Dự thảo Quyết định về việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

x

 

 

Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 

x

Period of settlement Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Objects implementing administrative procedures Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở giáo dục, gia đình phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures 01 bộ hồ sơ
Legal basis

  + Luật trẻ em năm 2016.

  + Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em