THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Type Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Level 2
Implementation order

 

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Công dân truy cập qua Cổng thông tin điện tử dichvucong.hanoi.gov.vn tải và khai báo cáo nội dung và làm theo hướng dẫn

Sau khi điền đầy đủ thông tin yêu cầu, người yêu cầu tích vào dấu cam kết và điền mã xác nhận và gửi hồ sơ, công dân xác nhận mã để gửi thông tin yêu cầu lên hệ thống

Tích chuyển Lãnh đạo Phòng Chuyên môn phân công thẩm định

Đối với hồ sơ công dân nộp trực tiếp, công chức bộ phận một cửa hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho công dân và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn thực hiện thẩm định

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

 

B2

Phân công cán bộ kiểm tra.

- Phân công trực tiếp hoặc trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện

 

Lãnh đạo Phòng

½ ngày

Tích chuyển trên hệ thống phần mềm trực tuyến hoặc trực tiếp

B3

Kiểm tra hồ sơ:

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa.

- Nội dung kiểm tra: Căn cứ kiểm tra: Theo mục 3.1

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thành phần, số lượng theo quy định Hoặc không đủ điều kiện giải quyết thì soạn thảo phiếu và chuyển bộ phận một cửa hoặc gửi trực tiếp trên hệ thống email đăng ký của công dân hoặc tài khoản của UBND cấp huyện cung cấp cho công dân

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ đúng thành phần, số lượng theo quy định thì tổng hợp tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ được phân công

 

1,5 ngày

 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ -mẫu số 02/TT01/2018/VPCP

Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

 

B4

Tổng hợp hồ sơ, lập phiếu trình giải quyết hồ sơ công việc trình Lãnh đạo phòng xem xét (tích chuyển trên hệ thống)

Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ của chuyên viên.

Tham mưu lãnh đạo UBND ra Quyết định chấm dứt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ

- Lãnh đạo Phòng

  01 ngày (lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ trong ½ ngày)

 

 

B5

Lãnh đạo UBND cấp huyện có thẩm quyền kiểm tra và ký phê duyệt kết quả TTHC.

Lãnh đạo UBND cấp huyện

 1 ngày

 Kết quả giải quyết TTHC

B6

Chuyên viên Phòng tiếp nhận vào sổ văn bản

- Thực hiện lưu hồ sơ theo quy định, chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa hoặc trả kết quả cho công dân thông qua hệ thống

Chuyên viên Phòng chuyên môn

 1/2 ngày

Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06/TT01/2018/VPCP

B7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn (trực tuyến; qua bưu điện hoặc trực tiếp)

Bộ phận TN&TKQ

Theo giấy hẹn

 

Implementation methods Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND Huyện
Documents

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế (Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

x

 

 

Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch UBND cấp xã

x

 

Period of settlement Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và gửi Quyết định này đến UBND cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Objects implementing administrative procedures Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc UBND cấp huyện để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND Huyện
Legal basis

  + Luật trẻ em năm 2016.

  + Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em