THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Type Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Level 2
Implementation order

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định về Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

Cá nhân

Giờ hành chính

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B2

Công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của công dân đảm bảo đầy đủ, hợp lệ theo quy định và chuyển đến bộ phận chuyên môn

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

(biểu mẫu thông báo ban hành theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0.5 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

B3

Công chức chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

Công chức chuyên môn UBND cấp xã

02 ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

Dự thảo danh sách đề nghị gửi Phòng LĐTB&XH

B4

Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra và phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày

Hồ sơ theo quy định có xác nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai kèm danh sách đề nghị gửi Phòng LĐTB&XH

B5

Công chức chuyên môn UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông đến Phòng LĐTB&XH cấp huyện qua Bộ phận một cửa cấp huyện

Công chức chuyên môn UBND cấp xã

1.5 ngày

Hồ sơ theo quy định có xác nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai kèm danh sách đề nghị của UBND cấp xã

B6

Công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liên thông đảm bảo đầy đủ, hợp lệ theo quy định và chuyển đến phòng chuyên môn

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

(biểu mẫu thông báo ban hành theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

0.5 ngày

Hồ sơ theo quy định có xác nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai kèm danh sách đề nghị của UBND cấp xã

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B7

Công chức chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn phê duyệt

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc  không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể

Chuyên viên Phòng LĐTB&XH cấp huyện

6.5 ngày

Dự thảo danh sách đề nghị gửi Sở LĐ-TB&XH

B8

Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm tra và phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH cấp huyện

01 ngày

Danh sách đề nghị gửi Sở LĐTBXH

B9

Công chức chuyên môn UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông đến Sở LĐTB&XH qua Bộ phận một cửa cấp Sở

Chuyên viên phòng LĐTB&XH cấp huyện

02 ngày

Hồ sơ theo quy định có xác nhận của UBND cấp xã về nội dung trong bản khai kèm danh sách đề nghị của Phòng LĐTB&XH

Implementation methods
Documents

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (Mẫu 5)

x

 

Giấy tờ làm căn cứ bổ sung thông tin ghi trong hồ sơ:

+ Đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc

+ Đối với thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

x

(đối với biên bản họp của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ)

x

 

Period of settlement

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND cấp xã: 05 ngày; Phòng LĐ-TB&XH cấp Huyện: 10 ngày)

Objects implementing administrative procedures Áp dụng đối với hoạt động bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC UBND cấp xã, Huyện
Legal basis - Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng -Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân -Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng