THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục xác nhận liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
2 Thủ tục đăng ký kết hôn 3 UBND xã/ thị trấn
3 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về đất đai 2 UBND xã/ thị trấn
4 Trả lại tài sản 1 UBND Huyện
5 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3 UBND Huyện
6 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 UBND Huyện
7 Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
8 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
9 Thẩm định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp 1 UBND Huyện
10 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND xã/ thị trấn
11 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 UBND xã/ thị trấn
13 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 UBND xã/ thị trấn
14 Thủ tục: Chuyển mục dích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình 2 UBND xã/ thị trấn
15 Thủ tục: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2 UBND xã/ thị trấn
16 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận 2 UBND xã/ thị trấn
17 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 UBND Huyện
18 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láThông 3 UBND Huyện
19 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 1 UBND Huyện
20 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách nhà nước 1 UBND Huyện