THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 2 UBND Huyện
2 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 2 UBND Huyện
3 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 UBND xã/ thị trấn
4 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 UBND xã/ thị trấn
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2 UBND Huyện
6 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2 UBND Huyện
7 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2 UBND Huyện
8 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 UBND xã/ thị trấn
9 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 UBND xã/ thị trấn
10 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 1 UBND Huyện
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 UBND Huyện
12 Thủ tục chứng thực di chúc 2 UBND xã/ thị trấn
13 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 2 UBND xã/ thị trấn
14 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu 1 UBND Huyện
15 Khen thưởng đột xuất 1 UBND Huyện
16 Thủ tục 26: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày. 2 UBND Huyện
17 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2 UBND xã/ thị trấn
18 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 2 UBND xã/ thị trấn
19 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư 1 UBND Huyện
20 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2 UBND xã/ thị trấn