THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 3 UBND Huyện
2 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 3 UBND Huyện
3 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 3 UBND Huyện
4 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 3 UBND Huyện
5 Hội cấp huyện tự giải thể Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
6 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 2 UBND Huyện
7 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ cấp huyện 2 UBND Huyện
8 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 1 UBND Huyện
9 Phê duyệt điều lệ hội cấp huyện 3 UBND Huyện
10 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 2 UBND xã/ thị trấn
11 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 3 UBND Huyện
12 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 3 UBND Huyện
13 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
14 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 3 UBND Huyện
15 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
16 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 3 UBND Huyện
17 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 3 UBND Huyện
18 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
19 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 3 UBND xã/ thị trấn
20 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 3 UBND Huyện