THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 2 UBND Huyện
2 Hội cấp huyện tự giải thể Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
3 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 2 UBND Huyện
4 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ cấp huyện 2 UBND Huyện
5 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 1 UBND Huyện
6 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện 2 UBND Huyện
7 Phê duyệt điều lệ hội cấp huyện 3 UBND Huyện
8 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 2 UBND xã/ thị trấn
9 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 3 UBND Huyện
10 Quy trình: Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 2 UBND Huyện
11 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 3 UBND Huyện
12 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
13 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 3 UBND Huyện
14 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
15 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 3 UBND Huyện
16 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 3 UBND Huyện
17 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
18 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 3 UBND xã/ thị trấn
19 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 3 UBND Huyện
20 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 4 Phòng Quản lý đô thị