THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP)) 4 Phòng Quản lý đô thị
2 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 2 UBND Huyện
3 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP) 4 Phòng Quản lý đô thị
4 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 3 UBND Huyện
5 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) 2 UBND Huyện
6 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 2 UBND Huyện
7 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 4 Phòng Quản lý đô thị
8 Thành lập hội cấp Huyện UBND Huyện
9 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện 2 UBND Huyện
10 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện 2 UBND Huyện
11 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 3 UBND Huyện
12 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 3 UBND Huyện
13 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 3 UBND Huyện
14 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 3 UBND Huyện
15 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 3 UBND Huyện
16 Thi tuyển viên chức 2 UBND Huyện
17 Thu hồi đất 1 UBND Huyện
18 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 3 UBND Huyện
19 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND Huyện
20 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 UBND xã/ thị trấn