Quy hoạch phát triển KT-XH

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 02/10/2017 | 10:31  | View count: 1518

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 08/01/2013, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 124/QĐ - UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ vào nội dung quy hoạch được duyệt, UBND Huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xác định các nội dung công việc cụ thể để triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tập trung xây dựng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án đầu tư trong từng thời kỳ nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng, chương trình dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư, giải pháp quy hoạch từ nay đến năm 2020.

- Phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã – thị trấn trong việc tổ chức thực hiện gắn với giám sát, kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

- Tập trung nguồn lực triển khai quy hoạch mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện trong từng giai đoạn phát triển.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:

1. Tập trung phổ biến, tuyên truyền nội dung quy hoạch:

- Tổ chức phổ biến sâu rộng nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã – thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử của Huyện, trên hòm thư công vụ, trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất cao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

2. Phối hợp và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã, thị trấn:

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1081/QĐ – TTg ngày 06/7/2011 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ – UBND ngày 08/01/2013. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã - thị trấn cần tập trung phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các quy hoạch phát triển, quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất của các ngành và lĩnh vực, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã, thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

3. Xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm:

- Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch được duyệt, UBND Huyện khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 5 năm (2011-2015), xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm các kỳ tiếp theo, kế hoạch hàng năm trình HĐND Huyện thông qua và tổ chức thực hiện. Trong kế hoạch 5 năm và hàng năm cần xác định rõ danh mục công trình trọng điểm, các dự án cụ thể để bố trí vốn đầu tư cho phù hợp.

- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Huyện, quy hoạch ngành lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để triển khai thực hiện.

4. Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư:

- Căn cứ các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư của Thành phố, căn cứ khả năng nguồn lực tiến hành lựa chọn nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án cho phù hợp với từng thời kỳ 5 năm và hàng năm, đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả đầu tư.

- Triển khai ngay việc xây dựng danh mục công trình trọng điểm 5 năm 2016 -2020 để chuẩn bị trình HĐND Huyện thông qua, tập trung nguồn lực, chỉ đạo thực hiện.

- Hàng năm lập danh mục dự án công bố rộng rãi, kêu gọi đầu tư để huy động các nguồn vốn thực hiện ngoài ngân sách.

5. Triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện Quy hoạch:

- Xây dựng phương án và cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư trong từng thời kỳ 5 năm và hàng năm để cân đối cho đầu tư phát triển thực hiện các dự án theo quy hoạch để tập trung cho đầu tư kết cấu hạ tầng. Huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng cơ chế, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực; triển khai xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, biện pháp huy động vốn đầu tư, khuyến khích xã hội hóa đầu tư lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội, dạy nghề, các lĩnh vực dịch vụ đô thị, môi trường có khả năng thu hồi vốn để đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực sau khi được phê duyệt.

- Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước, triển khai thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả, gắn với đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, xây dựng cơ quan điện tử, nâng cao hiệu lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật và trong chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch:

Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch trong mỗi thời kỳ (năm 2015 và năm 2020) để tổng hợp đề xuất bổ sung điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Phối hợp với Hội khoa học kinh tế Hà Nội tổ chức giới thiệu quy hoạch tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện; các tổ chức cá nhân trong và ngoài Huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, kế hoạch hàng năm để cụ thể hóa mục tiêu của quy hoạch.

- Tham mưu huy động các nguồn lực tài chính để tạo các nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch.

- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp tình hình thực tiễn của Huyện.

- Bố trí đủ kinh phí để các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn triển khai xây dựng các quy hoạch theo quy định.

2. Phòng Kinh tế:

- Khẩn trương phối hợp với Sở Công thương hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, điện lực, cửa hàng xăng dầu, quy hoạch phát triển thương mại của Thành phố trên địa bàn Đông Anh, quy hoạch hạ tầng lĩnh vực công nghiệp, thương mại đã được giao tổ chức lập.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, các quy hoạch hệ thống thủy lợi, quy hoạch phát triển lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn trình Thành phố phê duyệt theo quy định.

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

- Tổ chức xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lập dự án đầu tư để cụ thể hóa các chương trình, đề án. Tập trung vào chương trình nông thôn mới, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp.

- Nghiên cứu, trình UBND Huyện đề án và kế hoạch về ứng dụng khoa học và công nghệ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ phục vụ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ của Huyện.

3. Phòng Quản lý đô thị:

- Phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc và các ngành Thành phố hoàn thành việc lập, trình phê duyệt và công bố các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết dọc các tuyến giao thông trọng yếu của Quốc gia và Thành phố trên địa bàn Đông Anh.

- Phối hợp với Sở Giao thông hoàn thành và trình duyệt quy hoạch giao thông vận tải của Thành phố trên địa bàn Đông Anh. Tổ chức xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lập dự án đầu tư để cụ thể hóa các chương trình, dự án đã được phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch lập Quy hoạch xây dựng trên địa bàn Huyện hàng năm theo phân cấp. Tăng cường quản lý sau quy hoạch đối với các quy hoạch được duyệt…

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

- Tập trung tham mưu ban hành kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường. Kiểm soát, ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường.

5. Phòng Văn hóa thông tin:

- Phối hợp với Sở, ngành liên quan hoàn thành và trình duyệt quy hoạch ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch của Huyện.

- Tổ chức xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển ngành. Tập trung vào các chương trình trọng điểm: Bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn Huyện.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn Huyện. Tổ chức xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Huyện lập các dự án đầu tư để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của Huyện.

7. Phòng Y tế:

Phối hợp với Sở Y tế hoàn thành quy hoạch phát triển mạng lưới y tế của Thành phố trên địa bàn Đông Anh. Tổ chức xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành. Phối hợp với các cơ quan chức năng lập dự án đầu tư để cụ thể hóa và thực hiện phát triển ngành theo quy hoạch. Tập trung vào các chương trình quốc gia về y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực y tế.

8. Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội:

Tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, thuộc các lĩnh vực đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao; giải quyết việc làm, giảm nghèo.

9. Phòng Nội vụ:

- Tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng chính quyền Huyện và cơ sở trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại.

- Tổ chức đào tạo, tuyển dụng, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

10. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Huyện:

Tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Huyện vững chắc phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Xây dựng lực lượng và đảm bảo trang bị cơ sở vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

11. Các phòng, ban, ngành liên quan khác thuộc Huyện:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch lập các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

- Tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của các xã, thị trấn phù hợp với mục tiêu, định hướng của quy hoạch đã được duyệt.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành trong việc xây dựng kế hoạch và lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới, xây dựng dự án đầu tư trên địa bàn phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa cấp bách, vừa mang tính lâu dài, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo và tham gia tích cực của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân Đông Anh. Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành; các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao./.

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố (B/c);

- Các Sở, ngành Thành phố

- TT HU,HĐND,UBND Huyện                 (Để b/c )

- Các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  

  (Để phối hợp T/h)

- Lưu VT, VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

( Đã ký )

 

         Phạm Văn Châm

 

Chi tiết Kế hoạch:Kế hoạch quy hoạch tổng thể

 

                                                                                                                                                   Biên tập: Thế Vĩnh