QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo mời tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại cụm Công nghiệp Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 21/01/2019 | 16:43  | View count: 4033

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Công ty cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia phát hành Thông báo số 43/2019/CV về việc mời tham gia đấu giá cho thuê QSD đất (thời hạn 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) đối với các thửa đất thuộc ô đất XN-07, XN-08 tại cụm công nghiệp Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chi tiết Thông báo 43/2019/CV và các văn bản liên quan đăng tải bên dưới:

Thông báo số 43/2019/CV và các văn bản liên quan