QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại các xã Dục Tú, Liên Hà, Vân Hà, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 05/04/2019 | 08:27  | View count: 6863

Ngày 03/4/2019, Công ty Cổ phần đấu giá Đông Anh phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại các xã Dục Tú, Liên Hà, Vân Hà, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội

Chi tiết nội dung hồ sơ mời tham gia đấu giá tại 4 xã đính kèm bên dưới:

Hồ sơ xã Dục Tú

Hồ sơ xã Liên Hà

Hồ sơ xã Vân Hà

Hồ sơ xã Vĩnh Ngọc