QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 24/10/2020 | 03:40  | View count: 615

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 296/TB-QLDA ngày 23/10/2020 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu tư các ô đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

 

 

Chi tiết tại Thông báo số 296/TB-QLDA đính kèm.