QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất trong ô đất LK2 tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh
Ngày đăng 08/11/2021 | 22:27  | View count: 721

Ngày 30/10/2021, Công ty đấu giá Hợp Danh ban hành Thông báo số 888/2021/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất trong ô đất LK2 thuộc dự án xây dựng khu HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết hồ sơ mời giam gia đấu giá  đính kèm bên dưới:

Hồ sơ mời tham gia đấu giá ô đất LK2_Vân Hà