THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký thi tuyển viên chức giáo dục thuộc huyện Đông Anh năm 2019
Ngày đăng 24/09/2019 | 10:00

Ngày 24/9/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTT về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký thi tuyển viên chức giáo dục thuộc Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 01 của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh và danh sách theo đính kèm bên dưới:

Thông báo số 01/TB-HĐTT

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh