THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP đối với 55 hộ gia đình và đất mương đường, nội đồng thôn Mạch lũng xã Đại mạch quản lý để thực hiện dự án XD trường tiểu học Đại mạch 2.
Ngày đăng 14/01/2022 | 15:03

- Quyết định số 17300/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17301/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17302/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17303/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17304/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17305/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17306/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17307/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17308/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17309/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17310/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17311/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17312/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17313/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17314/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17315/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17316/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17317/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17318/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17319/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17320/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17321/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17322/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17323/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17324/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17325/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17326/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17327/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17328/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17329/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17330/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17331/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17332/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17333/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17334/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17335/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17336/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17337/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17338/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17339/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17340/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17341/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17342/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17343/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17344/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17345/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17346/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17347/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17348/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17349/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17350/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17351/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17352/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17353/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17354/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17355/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh