THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP đối với 57 hộ gia đình cá nhân thôn Phương trạch xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án TP thông minh.
Ngày đăng 26/01/2022 | 09:51

- Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 chi tiết tại đây.

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh