THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 169,95m2 đất đối với 05 hộ gia đình tại thị tấn Đông Anh nằm trong ranh giới thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ Cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cao, huyện Đông Anh
Ngày đăng 09/05/2022 | 16:24

- Quyết đinh số 3299/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết đinh số 3300/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết đinh số 3301/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết đinh số 3302/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết đinh số 3303/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết đinh số 3304/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết đinh số 3305/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết đinh số 3306/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết đinh số 3307/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh