THÔNG BÁO

QĐ thu hồi đất NN của 23 hộ gia đình cá nhân thôn Sơn du xã nguyên khê thực hiện dự án XD trường MN Sơn du xã Nguyên khê.
Ngày đăng 03/08/2022 | 15:26

- Quyết định số 8399/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8400/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8401/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8402/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8403/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8404/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8405/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8406/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8407/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8408/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8409/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8410/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8411/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8412/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8413/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8414/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8415/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8416/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8417/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8418/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8419/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8420/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8421/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh