THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP đối với 35 hộ gia đình cá nhân thôn Ngọc chi xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án thành phố thông minh tại huyện ĐA.
Ngày đăng 10/08/2022 | 09:11

- Quyết định số 9860/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9861/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9863/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9864/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9865/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9867/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9868/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9869/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9870/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9871/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9872/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9873/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9874/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9875/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9876/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9877/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9878/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9879/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9880/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9881/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9882/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9883/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9884/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9885/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9886/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9887/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9888/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9889/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9890/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9891/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9892/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9893/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9894/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 chi tiết tại đây.

 

 

 

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh