THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP đối với 31 hộ gia đình cá nhân thôn Ngọc chi xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án thành phố thông minh tại huyện ĐA.
Ngày đăng 10/08/2022 | 14:32

- Quyết định số 9965/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9966/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9967/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9968/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9969/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9970/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9971/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9972/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9973/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9974/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9975/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9976/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9977/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9978/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9979/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9980/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9981/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9982/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9983/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9984/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9985/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9986/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9987/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9988/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9989/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9990/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9991/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9992/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9993/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9994/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9995/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh