THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 1.951m2 (1.922,9m2 ĐNN giao sử dụng ổn định 01/7/2004 và 28,1m2 đất công do UBND xã quản lý) tại thôn Bắc và thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ để thực hiện dự án Xây dựng trường Trung học cơ sở Kim Nỗ.
Ngày đăng 23/11/2022 | 15:16

- Quyết định số 14401/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14402/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14403/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14404/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14405/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14406/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14407/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14408/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14409/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14410/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14411/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14412/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14413/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14414/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14415/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14416/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 chi tiết tại đây.

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh