THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
28/09/2022 | 15:46  | View count: 148

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 522/QĐ-UBND về việc ban hành  "QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

 

chi tiết Quyết định xem tại đây

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh