THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả tín dụng 9 tháng năm 2019 của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Anh
31/10/2019 | 13:22

9 tháng đầu năm 2019 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn trêntất cả các mặt công tác.

        Về nguồn vốn: đến ngày 30/9/2019 tổng nguồn vốn huy động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đông Anh đạt 357.094 tr. đ, tăng 55.613 tr.đ so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 118%. Trong đó NHCSXH tích cực tham mưu UBND huyện Đông Anh chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH, đến 30/9/2019 đạt 8.109 tr.đ, tăng 1.026 tr.đ so với đầu năm.

       Về doanh số cho vay và thu nợ: 9 tháng đầu năm doanh số cho vay các chương trình đạt 142.703 tr.đ với 3.938 lượt khách hàng vay mới, tập trung chủ yếu ở các chương trình: cho vay giải quyết việc làm đạt 54.650 tr.đ với  1.180 khách hàng vay; cho vay hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt 56.030 tr.đ với 1.220 khách hàng vay, cho vay chương trình NS&VSMT đạt 30.580 tr.đ với  1.529 khách hàng vay. Doanh số thu nợ đạt 87.834 tr.đ chiếm tỷ lệ 61,6% doanh số cho vay.

Đến 30/9/2019 tổng dư nợ của Phòng giao dịch là 357.094 tr.đ, tăng 54.868 tr.đ so với đầu năm. Chất lượng tín dụng tốt nợ xấu chỉ còn 65 tr.đ chiếm tỷ lệ 0,02% trên tổng dư nợ, toàn huyện có 22/24 đơn vị câp xã không có nợ quá hạn.

     Để đạt được những kết quả trên ngay từ đầu năm Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể:

Tham mưu với Ban đại diện HĐQT-NHCSXH, UBND huyện phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các đơn vị cơ sở; tham mưu UBND cấp xã phân bổ kế hoạch cho các thôn, để tiến hành bình xét cho vay

     Phối hợp chặt chẽ với các Hội đoàn thể nhận ủy thác chỉ đạo các đơn vị cơ sở nắm bắt, đôn đốc việc thu nợ đến hạn từ các chương trình cho vay; tham mưu UBND cấp xã  chỉ đạo Hội đoàn thể và tổ TK&VV hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời nguồn vốn thu hồi và vốn tăng trưởng mới theo chỉ tiêu kế hoạch TW và UBND huyện giao.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng:

      Ngay  từ đầu năm, Phòng giao dịch đã phối hợp với các cấp Hội đoàn thể rà soát, phân tích thực trạng các món vay đến hạn trong năm 2019, các món vay quá hạn.., trên cơ sở đó NHCSXH tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu nợ quá hạn cho các đơn vị và coi đây là một trong chỉ tiêu quan trọng để chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động cũng như tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các đơn vị.

      Để nâng cao chất lượng ủy thác và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội Phòng giao dịch phối hợp cùng với các tổ chức Hội dựa trên kết quả chấm điểm tổ hàng tháng để làm căn cứ rà soát củng cố kiện toàn tổ TK&VV. Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại tổ TK&VV đến 31/8 như sau: Tổng số tổ 367  trong đó có 362 tổ hoạt động tốt, 5 tổ hoạt động khá, không có tổ hoạt động trung bình và yếu.

Về nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch cấp xã:

        Phòng giao dịch thường xuyên rà soát kiểm tra các điểm giao dịch, qua đó phối hợp với các Hội đoàn thể tham mưu UBND xã quan tâm bố trí nơi giao dịch thuận tiện, đảm bảo an toàn cho Tổ giao dịch và khách hàng; tạo điều kiện nơi treo các biển điểm, bảng thông tin của NHCSXH thuận tiện cho mọi người dân theo dõi, giám sát.  Bên cạnh đó Hội đoàn thể cùng  tham gia giám sát tại điểm giao dịch cụ thể như; đôn đốc các tổ TK&VV đến giao dịch đúng giờ; kiểm tra hướng dẫn tổ TK&VV và hộ vay hoàn thiện các chứng từ trước và sau thực hiện hạch toán, phối hợp đôn đốc thu nợ đến hạn và quá hạn. Tham dự họp giao ban nghiêm túc, tập trung trao đổi, bàn bạc, tháo gỡ, xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có), và kế hoạch triển khai thực hiện các công việc của tháng tiếp theo.

- Thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác . Nguốn vốn đã cho vay được 12.762 lượt hộ; trong đó có 3.333 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay, 2.784 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 2.700 lao động có việc làm ổn định, nguồn vốn cũng giúp cho 6.294 lượt hộ xây mới và cải tạo 12.588 công trình NS&VSMT nông thôn….các chương trình tín dụng chính sách xã hội giải ngân qua NHCSXH đã có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Một lần nữa khẳng định tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là một công cụ, là giải pháp trong hệ thống giải pháp trong việc thực hiện mực tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh.

     Để hoàn thanh xuất sắc các chỉ tiêu tín dụng năm 2019, NHCSXH huyện tiếp tục tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Kịp thời tham mưu UBND phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng sát với nhu cầu của từng đơn vị cơ sở, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu tín dụng được giao. Tổ chức, phối hợp triển khai tốt công tác trực giao dịch tại cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác.

 

 

Thanh Sơn- NHCSXH

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh